Wysokość składek ubezpieczeniowych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za styczeń – marzec 2018 r.

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** 846,91 zł 781,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne * 319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy 65,31 zł 65,31 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób (ta stopa procentowa obowiązuje za miesiące: styczeń, luty, marzec 2018 r.).

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – informacje na stronie NFZ.

Źródło: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne